Ammattitaitoista palvelua paikkakunnalla

tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
Päivitetty 25.04.2024
Tietosuojaseloste
EU:n tietosuoja-asetus (2016/679)
Tietosuojalaki (1050/2018)
1.
Rekisterinpitäjä
Nimi (y-tunnus)
Paltamon kunta, 0188808-0
Osoite
Salmelankuja 1, 88300 Paltamo
Yhteystiedot
paltamon.kunta@paltamo.fi
2.
Yhteyshenkilö rekisteriä koske-
vissa asioissa
Nimi
Kehitysjohtaja Salla Korhonen
Osoite
Salmelankuja 1, 88300 Paltamo
Yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
salla.korhonen@paltamo.fi, 044 2885 660
3.
Rekisterin nimi ja muoto
Rekisterin nimi
Paltamo sovellus
Rekisterin muoto
☒sähköinen
☐manuaalinen
4.
Henkilötietojen käsittelyn tar-
koitus
Sovelluksessa ei käsitellä henkilötietoja eikä sovellus muodosta henkilöre-
kisteriä. Sovelluksen ladanneiden henkilötietoja ei siirry Paltamon kunnalle,
sovelluksen lataaminen ei edellytä rekisteröitymistä.
5.
Rekisterin tietosisältö
Viestinnälliset sisällöt. Paltamo sovelluksen kautta viestitään kunnan asi-
oista kuntalaisille, kesäasukkaille ja matkailijoille. Kaikille heille, jotka lataa-
vat sovelluksen käyttöönsä. Sovelluksen sisältö mukailee Paltamon kunnan
palvelusivuston sisältöjä ja sovelluksen kautta käyttäjä siirtyy sovelluksen
ulkopuolisilla palvelusivustoilla oleviin tietosisältöihin. Sovellus ladataan
sovelluskaupoista.
Sisältää erityisluonteisia tai lasten henkilötietoja
☐sisältää erityisluonteisia henkilötietoja
☐sisältää lasten henkilötietoja
6.
Säännönmukaiset tietolähteet
7.
Henkilötietojen vastaanottajat
(tietojen säännönmukaiset luo-
vutukset)
8.
Tietojen siirto EU:n tai ETA-alu-
een ulkopuolelle
Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.
9.
Rekisterin suojauksen periaat-
teet
Sähköisen aineiston osalta järjestelmien käytössä huolehditaan salasana-
turvallisuudesta ja tietoja säilytetään teknisesti suojattuna. Ainoastaan ni-
metyillä henkilöillä on oikeus käsitellä rekisterin tietoja. Tietoja käsitteleviä
henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietokoneet ja järjestelmät on suojattu
salasanoilla, palomuureilla sekä viruksentorjuntaohjelmistoilla.
Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään aina lukkojen takana. Suo-
jaus perustuu jokaisen työnsä puolesta henkilötietoja käsittelevän työnteki-
jän vastuuseen tietosuojasta ja hyvän hallintotavan noudattamisesta niitä
käsiteltäessä.
10.
Tietojen säilyttäminen, arkis-
tointi ja hävittäminen
Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan
tiedonohjaussuunnitelmalla sekä tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella.
Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan
vain siihen oikeutettu henkilö. Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja tieto-
järjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet
saadessaan.
11.
Rekisteröidyn tarkastus-, oi-
kaisu- ja poistamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus oikaista itseään koskevat epätarkat tai virheelliset
henkilötiedot ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oi-
keus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä muun muassa toimitta-
malla lisäselvitys.
Rekisterinpitäjän on oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä
oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteelli-
nen tai vanhentunut henkilötieto. Tiedot korjataan ilman aiheetonta viivy-
tystä.
Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet ovat luetta-
vissa Paltamon kunnan palvelusivustolla https://www.paltamo.fi/kunta-ja-
hallinto/tietosuoja.html
12.
Muut henkilötietojen käsitte-
lyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen EU:n
yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 18 mukaisissa tapauksissa. Lisäksi
rekisteröidyllä on oikeus tietojen poistamiseen.
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle,
jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä
rikotaan tietosuoja-asetusta. Oikeus ei rajoita muita hallinnollisia
muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. (tietosuoja-asetus 77 art.)
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi
osoitteella Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki.